Obchodní podmínky Altium International s.r.o. (dříve HPST, s.r.o.)

(for English version please scroll below) 

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Altium International s.r.o., se sídlem Na Jetelce 69/2, 190 00 Praha 9, identifikační číslo: 25791079, zapsané v obchodním rejstříku vedeném  OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 70568 (dále jen „Altium International") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o poskytování servisních služeb nebo smlouvy o poskytování digitálních služeb („dále jen Smlouva“) uzavírané mezi Altium International a zákazníkem a dále objednáním  prostřednictvím internetového obchodu. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://eshop.hpst.cz/, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky www.hpst.cz.


Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě, přičemž odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.     Smlouva

1.1 Veškeré Smlouvy lze uzavřít podpisem smlouvy na jedné listině nebo učiněním písemné objednávky (návrh na uzavření smlouvy) zákazníkem a jejím písemným odsouhlasením (akceptací) Altium International. Objednávky spotřebního materiálu a servisních služeb mohou být učiněny elektronickou poštou nebo elektronickou objednávkou přes objednávkový e-shop (https://eshop.hpst.cz/) popř. telefonicky a současně elektronickou poštou. Objednávky přístrojů a smlouvy přijímá Altium International pouze jako písemné originály podepsané statutárními zástupci zákazníků nebo jimi zplnomocněnými osobami. Jednotlivé smlouvy jsou uzavřeny okamžikem podpisu smlouvy statutárním zástupcem Altium International nebo odsouhlasením písemné či elektronické objednávky pracovníky Altium International. Pravidla poskytování digitálních služeb jsou upravena v čl. 8. těchto obchodních podmínek a mají vůči ostatním ustanovením těchto obchodních podmínek speciální povahu, tedy mají přednost před aplikací ostatních pravidel dle těchto obchodních podmínek.

1.2 Veškeré změny uzavřených smluv musí písemně odsouhlasit obě smluvní strany; zákazník hradí veškeré dodatečné náklady a zvýšení ceny plnění v případě změn smluvních podmínek iniciovaných z jeho strany.

1.3 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.4 Altium International vyrozumí zákazníka neprodleně o všech modelových změnách nebo inovacích produktů v průběhu realizace smlouvy. Pokud tyto změny nevedou ke zhoršení parametrů zboží nebo k navýšení jeho konečné ceny, může je Altium International provést bez písemného souhlasu zákazníka.

1.5 Smlouvu lze uzavřít také jako smlouvu rámcovou, kdy na základě jednotlivých objednávek zákazníka dle rámcové smlouvy bude Altium International dodáváno či poskytováno plnění opakovaně nebo dlouhodobě. V tomto případě se na objednávky zákazníka dle rámcové smlouvy vztahují podmínky dohodnuté v rámcové smlouvě a tyto obchodní podmínky.

2.     Nabídka, cena

2.1 Nabídka vyhotovená Altium International a adresovaná zákazníkovi obsahuje zpravidla specifikaci základních podmínek smlouvy, zejména cenu zboží či služeb. Pouze tyto cenové informace jsou závazné. Pokud není uvedeno jinak, mají nabídky platnost 30 dnů od jejich vystavení.

2.2 Nabídky za Altium International podepisuje obchodní zástupce, který nabídku zpracovává. V případě potřeby bližších informací ohledně ceny, pokud nejsou uvedeny v nabídce, tyto podává obchodní zástupce Altium International.

2.3 Na základě nabídky je následně uzavřena smlouva nebo zákazníkem učiněna objednávka. V případě, že nabídka obsahuje specifikaci zboží či služeb, jejich cenu, místo, dobu a způsob plnění a tato je zákazníkem bezvýhradně v době její platnosti akceptována, je uzavřena smlouva.

2.4 Ceny jsou vždy uváděny bez DPH, v případě potřeby je DPH uváděno jako samostatná položka. O DPH jsou ceny navýšeny při vystavení faktury podle zákonů platných v den zdanitelného plnění.

2.5 Výsledná cena zboží je konečná a zahrnuje dopravu, pojištění a další výdaje spojené s dovozem zboží na místo určení. V některých případech jsou v cenách zahrnuty i servisní služby – instalace, familiarizace, školení atd.

2.6 V ceně elektrozařízení a přístrojů a IT techniky je zahrnut recyklační poplatek společnosti REMA Systém, a.s.. Na Záznamových médiích je zahrnut autorský poplatek.

2.7 Konečná cena (kupní, díla nebo servisních služeb) je uvedena ve smlouvě.

3.     Uživatelský účet a Objednávky na e-shop (https://eshop.hpst.cz/)

3.1 Na základě registrace zákazníka (objednání provádí pouze registrovaný zákazník dle DIČ) provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

3.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4 Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5 Altium International může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než    2 roky   nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6 Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Altium International, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.7 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. ) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ zákazník Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Altium International, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osobdo elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

 2. ) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

 3. ) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

  3.8 Před zasláním objednávky Altium International je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníkem zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

  3.9 Altium International je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).    

  3.10 Smluvní vztah mezi Altium International a zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je zasláno zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka.

4.     Dodávka zboží

4.1 Zboží je dodáváno na místo určení a v termínu specifikovaném ve smlouvě. Se zásilkou obdrží zákazník detailní dodací list s popisem a množstvím dodávaného zboží anebo služeb. Altium International odpovídá za ztráty nebo poškození zboží až do doby jeho předání zákazníkovi dopravcem. Převzetí zboží stvrzuje zákazník podpisem přepravních dokumentů. V této fázi zákazník stvrzuje, že zásilka má přepravnímu dokumentu odpovídající počet balení (krabic, palet atd.) a že zásilka není zřetelně poškozena.

4.2 V případě dodávky spotřebního materiálu nebo zboží, které nevyžaduje instalaci servisním technikem Altium International, zákazník sám provádí detailní kontrolu jednotlivých položek zásilky a informuje okamžitě Altium International o případných zjevných vadách nebo nedostatcích. V těchto případech je nutno uplatnit reklamaci u Altium International nejdéle do pěti pracovních dnů od převzetí zásilky zákazníkem od dopravce, na pozdější reklamace v těchto případech nebude Altium International brát zřetel.

4.3 V případě dodávky zboží, které vyžaduje instalaci servisním technikem Altium International, zůstává zásilka po převzetí zákazníkem od dopravce nerozbalena. Detailní převzetí zboží provede se zákazníkem servisní technik Altium International a veškeré nedostatky a vady zaznamená do instalačního protokolu Altium International.

4.4 Altium International, není-li dohodnuto jinak, dodává předmět plnění v jakosti a provedení odpovídající účelu, k němuž se předmět plnění obvykle používá. Jakékoliv specifické požadavky na předmět plnění je proto zákazník povinen sdělit do doby potvrzení objednávky – uzavření smlouvy.

4.5 Pokud se jedná o nákup dle vzorku, vždy rozhoduje jakost a provedení vzorku, který je zákazník povinen si bez zbytečného odkladu prohlédnout.

4.6 Technická dokumentace – uživatelské příručky – jsou dodávány v anglickém a českém jazyce.

4.7 Součástí dodávky přístrojů je prohlášení o shodě zařízení dle ustanovení zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.

4.8 Nebezpečí škody na prodávané věci (zboží) přechází na zákazníka okamžikem předání zboží zákazníkovi.

4.9 V případě, že si zákazník zajišťuje dopravu zboží sám mimo území České republiky, je povinen předložit Altium International bez zbytečného odkladu potřebné dokumenty podle Článku 45a odst. 1 písm. b), odst. 3 Prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/2011, ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (přepracování), ve znění pozdějších změn, a také jinak poskytnout Altium International v tomto ohledu veškerou nezbytnou součinnost.

5.     Platební podmínky, obchodní informace

5.1 Cena je splatná po dodání zboží, díla či služby na místo určení, a to zpravidla na základě faktury vystavené Altium International. Splatnost faktur, pokud není specifikováno jinak, je 14 dnů na spotřební materiál, servisní díly, služby a zboží dále neuvedené, 21 dnů na analytické systémy a konfigurace, pokud není stanoveno jinak.

5.2 Cena je splatná po dodání zboží, díla či služby na místo určení, a to zpravidla na základě faktury vystavené Altium International. Splatnost faktur, pokud není specifikováno jinak, je 14 dnů na spotřební materiál, servisní díly, služby a zboží dále neuvedené, 21 dnů na analytické systémy a konfigurace, pokud není stanoveno jinak.

5.3 Altium International je oprávněna požadovat platbu předem (zálohu) u nových zákazníků, zákazníků, kteří opakovaně nedodržují sjednanou splatnost faktur, nebo v případě požadavku na nestandardní plnění. Dodací lhůta v těchto případech začíná běžet až po uhrazení zálohy zákazníkem.

5.4 Zákazník není oprávněn převést jakákoliv práva a povinnosti ze smlouvy či v souvislosti s ní na třetí osobu, zejména postoupit jakoukoliv pohledávku za Altium International, bez předchozího písemného souhlasu Altium International.

5.5 Zákazník není oprávněn bez dohody s Altium International provádět žádné jednostranné zápočty, srážky nebo odklady vůči pohledávkám Altium International, a to bez ohledu na jakékoliv probíhající spory nebo vznášené nároky.

5.6 Altium International neposkytuje souhlas s postoupením jakékoli smlouvy nebo její části na třetí osobu.

6.     Instalace přístrojů, záruka, školení, reklamace

6.1 V případě, že součástí dodávky zboží je i instalace, provádí se na základě výzvy zákazníka, nejpozději však do 30 dnů po dodávce zboží. Zákazník je povinen poskytnout Altium International k instalaci zboží potřebnou součinnost. Záruka na přístroje Agilent Technologies a jejich doplňky je 24 měsíců od instalace, záruka na přístroje jiných výrobců se řídí záručními pravidly těchto výrobců a může být specifikována v průběhu jednání o smlouvě. Pokud není uvedeno jinak, je záruka na přístroje jiných výrobců standardně 12 měsíců od instalace. Na spotřební materiál a náhradní díly je záruka 3 měsíce po dodání. Pokud není instalace provedena do 30 dnů po dodání zboží, může zákazník požádat o odklad – prodloužení záruky – po dohodě s pracovníky obchodního oddělení Altium International. V případě písemně neodůvodněného prodlení v instalaci ze strany zákazníka začíná záruční doba běžet automaticky dnem dodání na místo plnění.

6.2 Záruka se nevztahuje na vady spotřebního materiálu a zboží, které vznikly nesprávným použitím zboží, zejména nevhodným spojením zboží s jinými zařízeními, použitím nevhodného spotřebního materiálu na zboží, nepřiměřenou údržbou zboží, Altium International neautorizovanou modifikací zboží či porušením záruční nálepky apod.

6.3 Záruka se nevztahuje na vhodnost zboží pro určité speciální použití.

6.4 Altium International v rámci poskytnuté záruky ručí výhradně za odstranění vady, která činí předmět plnění neupotřebitelným nebo jeho použitelnost je v důsledku výskytu vady velmi značně omezená a která vznikla v důsledku vady použitého materiálu nebo chybou výroby.

6.5 Zákazník je povinen oznámit Altium International vady v záruční době a bezodkladně poté, kdy je zjistil nebo kdy mohly být při vynaložení dostatečné péče zjištěny. Zákazník může uplatnit reklamaci pomocí reklamačního formuláře umístěného v patičce webových stránek Altium International https://hpst.cz/form/reklamacni-formular. Zákazník je povinen reklamované zboží předat čisté a zdravotně nezávadné. Zdravotní nezávadnost je deklarována formulářem o dekontaminaci (formulář je k dispozici u Altium International na vyžádání). V opačném případě si Altium International vyhrazuje právo reklamované zboží nepřevzít. O výsledku reklamace je zákazník informován nejpozději do 2 týdnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace. V případě nutnosti posouzení vad zboží výrobcem obvykle do 4 týdnů.

6.6 V případě vady zboží důvodně uplatněné zákazníkem je Altium International oprávněna dle své volby vadné zboží vyměnit nebo je opravit.

6.7 Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená vada nebo půjde o závadu nespadající do záruky) je zákazník povinen před zpětným převzetím zboží uhradit vzniklé náklady na přepravu a prohlídku, případně opravu.

6.8 Součástí instalace je prověření funkčnosti zařízení a základní seznámení s obsluhou (familiarizace). Náplň familiarizace se řídí osnovou Altium International, která je součástí instalačního protokolu. Instalace a seznámení s obsluhou jsou stvrzovány oboustranným podpisem na instalačním protokolu.

6.9 Pokud je součástí dodávky i externí školení obsluhy, dodává se formou skupinových školení v rámci kurzů, jejichž termíny vypisuje Altium International v průběhu roku. Informaci o termínech se zákazník dozví na webových stránkách Altium International v sekci “služby/školení“. Zákazník provede registraci účastníka na vybraném školení pomocí webového formuláře, který je k dispozici na webových stránkách jednotlivých školení nebo na stránce https://hpst.cz/registrace-na-skoleni-zavazna-prihlaska . Školení předplacené v rámci instalace přístroje musí být vyčerpáno do 12 měsíců od instalace.

7.     Záruční a pozáruční servis přístrojů

7.1 Záruční a pozáruční servis přístrojů zabezpečuje Altium International prostřednictvím proškolených servisních techniků na základě požadavků zákazníků. V průběhu záruční lhůty jsou závady řešeny expresním způsobem při zahájení řešení závady nejpozději do 48 hod. od jejího nahlášení. Pozáruční závady mohou být řešeny v rámci servisních smluv s Altium International nebo formou individuálních smluv (objednávka a její odsouhlasení). Servisní požadavky přijímá servisní oddělení Altium International pomocí webového formuláře na stránce https://hpst.cz/servisni-pozadavek . V případě, že je formulář dočasně mimo provoz nebo zákazník nemá přístup na internet, je možno požadavek nahlásit telefonicky na čísle 725 631 863 a následně písemně elektronickou poštou na adrese servis@hpst.cz  nebo poštou na adresu sídla Altium International. Pro urychlení řešení závad u výrobků Agilent Technologies využívá servisní oddělení Altium International evropské konzultační středisko Agilent Technologies a jeho expertní systém se znalostní databází. V některých případech může být závada na základě doporučení výrobce řešena výměnou přístroje nebo jednotlivých modulů.

7.2 Pozáruční opravy jsou účtovány jako materiál spotřebovaný při servisním zásahu, čas strávený u zákazníka a cestovní výlohy podle platného ceníku Altium International.

7.3 Způsob odstranění vady a následný postup volí vždy Altium International. Servis se poskytuje na území ČR/SR.

8.     Servisní smlouvy, preventivní údržby, kvalifikační služby

8.1 Altium International se zákazníkem uzavírá rámcové servisní smlouvy jak na provádění oprav po dobu trvání smlouvy, tak i na preventivní údržby a kvalifikační služby poskytované v tomto období (viz Rámcová smlouva o poskytování servisních služeb společností Altium International s.r.o.). Rámcová servisní smlouva definuje způsob spolupráce mezi zákazníky Altium International a servisem Altium International v oblasti poskytování a využívání servisních služeb Altium International, včetně prodeje servisních dílů a spotřebního materiálu v rámci poskytování těchto služeb a je na vyžádání dostupná v obchodním i servisním oddělení Altium International.

8.2 Ceny preventivních údržeb a kvalifikačních služeb zahrnují i dopravu, vystavení protokolů a kvalifikační dokumentace. Ceny preventivních údržeb a kvalifikačních služeb nezahrnují náklady na materiál a taktéž náklady spojené s opravou při údržbě shledaných závad. Opravy závad jsou v tomto případě řešeny jako zvláštní placená oprava na základě individuální objednávky.

8.3 Kvalifikační služby na základě prováděných testů hodnotí aktuální stav systému a poskytují uživateli informaci o tom, zda dotčený systém splňuje či nesplňuje požadované technické specifikace. Kvalifikační služba nenahrazuje opravu ani výrobcem doporučenou pravidelnou preventivní údržbu.

8.4 Termín plnění – v případě servisní smlouvy je po nahlášení závady zahájen servisní zásah do dvou dnů (48 hod.). V případě preventivní údržby a kvalifikačních služeb je činnost plánována společně se zákazníkem tak, aby vyhovovala zákazníkem stanoveným lhůtám a termínům. Požadavky na termín kvalifikačních služeb předává zákazník Altium International nejpozději 10 pracovních dnů před tímto termínem.

8.5 Servisní oddělení Altium International, přijímá objednávky na servisní práce v pracovní dny: pondělí – čtvrtek, 8:30 – 17:00 hod.; pátek, 8:30 – 15:00 hod.

8.6 Nahlášení závady, popř. požadavku na termín kvalifikačních služeb, zasílá zákazník pomocí webového formuláře na stránce https://hpst.cz/servisni-pozadavek . V případě, že je formulář dočasně mimo provoz nebo zákazník nemá přístup na internet, je možno požadavek nahlásit telefonicky na čísle 725 631 863 a následně písemně elektronickou poštou na servis@hpst.cz  nebo poštou na adresu sídla Altium International.

8.7 Servis Altium International je oprávněn vydávat osvědčení o přístrojích pro potřeby auditů a kontrolních orgánů laboratoří v rámci regulovaného prostředí podle SOP Agilent Technologies, eventuálně jiných výrobců laboratorní techniky, která je součástí této smlouvy. Zákazníkovi – zodpovědné osobě dle čl. II. 1. servisní smlouvy – je předáván originál certifikátu k provedené kvalifikační službě potvrzený odpovědným nebo pověřeným zástupcem zákazníka a servisním technikem Altium International, který kvalifikační službu provádí.

8.8 Závěrem každé servisní návštěvy je vystavena zpráva o provedeném servisním zásahu, tzv. servisní zakázka (SZ). SZ je vystavena a předána osobě přebírající servisní činnost buď v papírové formě, nebo zaslána elektronicky (e-mailem).

9.    Digitální služby

9.1 Předmětem digitálních služeb je bioinformatická analýza dat. Výstupem služby pro zákazníka je datový soubor obsahující relevantní analytické informace o zkoumaném biologickém vzorku.

9.2 Digitální služba je prováděná elektronicky prostřednictvím specializovaných informačních technologií. Data ke zpracování digitální službou zákazník předává ke zpracování elektronicky emailem nebo prostřednictvím zvláštního webového účtu, který mu je přidělen ze strany Altium International. Vzhledem k tomu, že se jedná o službu uzavřenou distančním způsobem zákazník souhlasí se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a bere na vědomí, že tím zaniká jeho právo na odstoupení od smlouvy. Výsledné datové soubory jsou zákazníkovi předávány uložením v příslušné sekci téhož zákaznického webového účtu. Smluvní povinnost dodat výstupní datový soubor s analytickým informacemi je splněna uložením tohoto datového souboru na webovém účtu zákazníka. O obsluze webového účtu je zákazník proškolen pracovníkem Altium International při jeho zřízení. Zákazník nesmí své přístupové údaje k webovému účtu poskytnout jiné osobě nebo nezávislým třetím stranám vyjma svých pověřených zaměstnanců, u nichž také učiní opatření proti zneužití nebo dalšímu rozšiřování přístupových údajů neoprávněným osobám.

9.3 Ve zvlášť ujednaných případech může zákazník k provedení digitální služby předávat biologické vzorky Altium International fyzicky prostřednictvím specializovaného kurýra nebo vlastní přepravou za dodržení zvláštních právních předpisů a pokynů Altium International upravujících přípravu, přepravu a skladování takových vzorků. V takovém případě je vzorek předán Altium International k provedení digitální služby okamžikem předání osobou, která provedla přepravu, ledaže přepravu vzorku provádí přímo Altium International. Výstupní datový soubor s analytickými informacemi je i v tomto případě zákazníkovi předáván v elektronické podobě, dle předchozí domluvy. Předané vzorky se zákazníkovi nevrací, Altium International je může zlikvidovat. Zákazník si je vědom, že i v případě dodržení podmínek přípravy, přepravy a skladování vzorků nemusí být vzorek způsobilý k úspěšné bioinformatické analýze, případně může být bioinformatická analýza neúspěšná z jiných důvodů.

9.4 Digitální služba probíhá formou zpracování dat počítačovým programem (software), jehož je Altium International vlastníkem (vlastníkem majetkových autorských práva) nebo který  Altium International užívá na základě licence. Zpracovávaná data i zpracovatelský program (software) mohou být uložena i na vzdáleném serveru umístěném ve třetích zemích mimo území Evropské unie.

9.5 S ohledem na zvláštní povahu digitální služby se zákazník vzdává práva na náhradu jakékoli újmy vzniklé v důsledku neprovedené nebo chybné digitální služby a analýzy. Zákazník se též vzdává práv z odpovědnosti za případné vady digitální služby. V případě neprovedené nebo chybné digitální služby a analýzy má zákazník právo na vrácení poměrné části ceny neprovedené nebo chybné služby; chybně provedenou službu musí zákazník oznámit Altium International nejpozději do jednoho týdne od předání výsledných datových souborů, jinak zákazníkovi právo na vrácení poměrné části ceny služby zaniká.

9.6 Zákazníkem předávaná data nebo biologické vzorky ke zpracování digitální službou musí být označeny tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně a toto označení musí být anonymizované tak, aby nemohlo dojít k porušení práva na ochranu osobních údajů osoby, jejíž data nebo vzorky jsou zpracovávány. V opačném případě má Altium International právo odmítnout poskytnutí digitální služby.

9.7 Není-li smluvními stranami zvlášť ujednáno jinak, je zákazník povinen výsledná analytická data digitální služby ze zvláštního webového účtu nebo jakkoli jinak převzata od Altium International ukládat na vlastní spolehlivé uložiště dat a zajistit jejich archivaci. Tím není dotčeno právo Altium International tato data uchovávat pro vlastní účely.

9.8 Altium International neodpovídá za interpretaci výsledků digitální služby ani za jiné závěry (např. diagnostické závěry, léčební postupy apod.) učiněné na podkladě analytických výsledků digitální služby.

9.9 Altium International má právo výsledná analytická data z digitální služby využívat pro úpravu a optimalizaci analytických algoritmů a postupů pro účely zefektivnění a optimalizace bioinformatických technologií a postupů. Za tím účelem zákazník uděluje Altium International časově i územně neomezený souhlas ke zpracování výsledných analytických dat z digitální služby včetně zpracování technických metaanalýz. Pro účely jiného využití je možné použít výsledná analytická data jen s výslovným souhlasem zákazníka. Zákazník má právo výsledná analytická data z digitální služby užívat neomezeně.

10. Sankce

10.1 V případě prodlení zákazníka s úhradou jakékoliv platby se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení, nejvíce však 5 % z celkové ceny. Povinnost uhradit platbu je splněna připsáním dlužné částky na účet Altium International. V případě prodlení Altium International s dodáním zboží dle smlouvy vzniká zákazníkovi právo účtovat Altium International smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení, nejvíce však 5 % z celkové ceny nedodaného zboží.

10.2 Altium International je oprávněna pozastavit plnění závazků vyplývajících jí ze smlouvy, pokud bude zákazník v prodlení s jakoukoli platbou dle smlouvy nebo těchto obchodních podmínek, a to až do doby jejího úplného uhrazení. Altium International není v prodlení, je-li zákazník v prodlení s úhradou dlužné částky či se splněním některé své povinnosti dle smlouvy či těchto obchodních podmínek nebo s poskytnutím nezbytné součinnosti nutné ke splnění závazku Altium International.

10.3 Zákazník je povinen, je-li v prodlení se zaplacením ceny nebo její části, umožnit Altium International výkon jejích vlastnických práv k předmětu plnění, tj. zejména sdělit, kde se předmět plnění nachází, umožnit Altium International vstup k němu a předmět plnění vydat a umožnit jeho odvoz.

10.4 Všechny slevy z ceny zboží, díla či služeb jsou poskytovány pod podmínkou dodržení sjednaných termínů splatnosti. Pokud zákazník bude v prodlení s plněním jakéhokoliv peněžitého závazku, ztrácí první den prodlení nárok na všechny dosud poskytnuté slevy z ceny předmětu plnění.

10.5 Ocitne-li se zákazník v prodlení se svým dílčím platebním závazkem (splátkou), stává se celý zbytek nezaplaceného závazku (ceny předmětu plnění) okamžitě splatným.

11.  Vyšší moc

11.1 Žádná ze smluvních stran nenese odpovědnost za nesplnění smluvních povinností v důsledku vyšší moci. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a nemohou je ovlivnit. Pokud tato vyšší moc netrvá déle než šest (6) měsíců, prodlužuje se plnění závazků o dobu trvání této vyšší moci. V případě trvání vyšší moci déle než šest (6) měsíců, je nutné řešit vzniklou situaci vzájemnou dohodou mezi zákazníkem a Altium International.

11.2 Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí Altium International okamžitě zákazníka písemně o takovém stavu a jeho příčině a rovněž o jeho skončení. Jestliže zákazník neuvede písemně jinak, Altium International pokračuje v plnění svých závazků podle smlouvy, dokud je to rozumně praktické a musí hledat všechny rozumné alternativní prostředky pro plnění smlouvy, kterým nebrání událost vyšší moci.

12.  Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

12.1 Právní vztahy neupravené smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

12.2 Pokud právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že se tento vztah řídí českým právem.

13.  Zpracování osobních údajů

13.1 Podrobnosti k zásadám zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách Altium International v části Ochrana soukromí, https://hpst.cz/ochrana-soukromi.

13.2 Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce, přičemž v případě rozporů mezi oběma verzemi má přednost česká verze

V Praze dne 1. dubna 2024

RNDr. Karel Vranovský, CSc. jednatel společnosti Altium International s. r. o.

 


 

HPST, s. r. o. Business Conditions and Terms

These terms and conditions govern the mutual rights and obligations between HPST, s.r.o. (hereinafter referred to as HPST) and the Customer arising from a Purchase Contract, a Contract for Work, a Contract for the Provision of Services or a Contract for the Provision of Bioinformatics Services (hereinafter referred to as the Contract).

These Business Conditions and Terms govern mutual rights and obligations between HPST, s.r.o. (hereinafter HPST) and the Customer arising from the purchase contract, contract for work or service contract (hereinafter Contract).

These Business Conditions and Terms form an integral part of each Contract. Provisions diverging from the Business Conditions and Terms may be agreed in the Contract, and divergent provisions in the Contract will take precedence over the provisions of the Business Conditions and Terms.

1.     Contract

 1. The Contract may be concluded by signing the Contract on a single document or by making a written order (proposal to conclude the Contract) by the Customer and its written approval (acceptance) by HPST. Orders for consumables and services may also be made by fax, electronic mail or electronic order through the order e-shop (https://eshop.labicom.cz), or by telephone and at the same time by electronic mail. HPST accepts device orders and Contracts solely as written originals signed by Customers´ statutory representatives or their authorized representatives. Individual Contracts are concluded at the moment of signing the Contract by the statutory representative of HPST or by the approval of a written, fax or electronic order by HPST employees.

The rules for the provision of bioinformatics services are regulated in Article 8 of these Terms and Conditions and have a special nature in relation to the other provisions of these Terms and Conditions, i.e., they take precedence over the application of other rules under these Terms and Conditions.

 1. Any modifications to the concluded Contracts will be approved in writing by both parties; the Customer will bear any additional costs and price increases in the event of modifications to the contractual conditions initiated by Customer.
 2. HPST will immediately notify the Customer of any model changes or product innovations during the execution of the Contract. If these changes do not reduce the parameters of the goods or increase their final price, HPST may make them without Customer´s written consent.
 3. The Contract may also be concluded as a Framework Contract, whereby on the basis of individual Customer orders under the Framework Contract, HPST will supply or provide performance repeatedly or on a long-term basis. In this case, the Business Conditions and Terms agreed in the Framework Contract and these Business Conditions and Terms will apply to the Customer's orders under the Framework Contract.

2.     Offer and Price

 1. An offer made by HPST and addressed to the Customer usually contains specification of the basic terms of the Contract, in particular the price of goods or services. Only this price information is binding. Unless otherwise stated, offers are valid for 30 days from their issue.
 2. Offers are signed by a sales representative of HSPT who processes the offer. If more information about the price is needed, if not included in the offer, HPST sales representative will assist.
 3. On the basis of the offer, a Contract is subsequently concluded or an order is placed by the Customer. If the offer contains specification of the goods or services, their price, place, time and method of performance and this is accepted by the Customer unconditionally during its validity, the Contract is concluded.
 4. Prices are always stated without VAT, if necessary, VAT is shown as a separate item. When invoices are issued, VAT is added to the prices specified in the invoices in accordance with the laws valid on the day of taxable supply.
 5. The resulting price of the goods is final and includes transport, insurance and other expenses incurred in transporting the goods to their destination. In certain cases, the price also includes service - installation, familiarization, training, etc.
 6. The price of electrical equipment and devices and IT technology includes the recycling fee of the REMA system (www.remasystem.cz). A copyright fee is included on the Recording Media.
 7. The final price (purchase, work or service) is specified in the Contract.

3.     Delivery of Goods

 1. Goods are delivered to the destination and on the date specified in the Contract. Along with the shipment, the Customer receives a detailed delivery note with a description and quantity of delivered goods or services. HPST is liable for loss or damage of goods until they are handed over to the Customer by the carrier. The Customer confirms receipt of goods by signing the transport documents. At this stage, the Customer confirms that the shipment has the number of packages (boxes, pallets, etc.) corresponding to the transport document and that it is not clearly damaged.
 2. In the case delivery of consumables or goods that do not require installation by an HPST service technician, the Customer himself performs a detailed inspection of each item of the shipment and immediately informs HPST of any obvious defects or deficiencies. In such cases, it is necessary to file a complaint with HPST no later than five business days after receipt of the shipment by the Customer from the carrier. HPST will not accept later complaints.
 3. In the case of delivery of goods requiring installation by an HPST service technician, the Customer will not unpack the shipment upon receipt from the carrier. The HPST service technician will perform a detailed acceptance of the goods together with the Customer and record any defects and deficiencies in the HPST installation report.
 4. Unless otherwise agreed, HPST will deliver the subject of performance in quality and make appropriate to the purpose for which the subject of performance is usually used. Therefore, the Customer is obliged to communicate any specific requirements for the subject of performance until the order confirmation - the conclusion of the Contract.
 5. In case of purchase according to a sample, the quality and make of the sample which the Customer is obliged to inspect without undue delay, is always decisive,.
 6. Technical documentation – user manuals – are supplied in English and Czech.
 7. Declaration of conformity under the provisions of Act No. 22/1997 Coll., on technical requirements for products and amending and supplementing certain acts, as amended, is a part of the delivery of devices. 
 8. The risk of damage to the item (goods) sold passes onto the Customer when the goods are handed over to the Customer.
 9. In case the Customer arranges the transport of goods himself outside the territory of the Czech Republic, the Customer is obliged to submit HPST without undue delay the necessary documents pursuant to Article 45a, paragraph 1, letter (b), paragraph 3 of the Council Implementing Regulation (EU) No 282/2011 of 15 March 2011 laying down implementing measures for Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax (recast), as amended, and also provide HPST with all necessary cooperation in this matter.

4.     Payment Terms, Business Information

 1. The price is payable upon delivery of the goods, work or service to the destination, usually based on an invoice issued by HPST. The invoice maturity, unless otherwise specified, is 14 days for consumables, service parts, services and goods not listed below, 21 days for analytical systems and configurations. Invoices contain all the particulars of a tax document pursuant to Act No. 235/2004 Coll., on value added tax, as amended. The Customer becomes the owner of the goods on the day of their full payment. Confirmation of the Customer's financial institution that a wire transfer to HPST account has been made is proof of payment.
 2. HPST is entitled to request a deposit (advance payment) from new Customers, Customers who repeatedly fail to meet the agreed maturity of invoices, or if performance requirements are not standard. The delivery period in these cases commences after the Customer has paid the deposit.
 3. The Customer is not entitled to transfer any rights and obligations arising from or in connection with the Contract to a third party, in particular to assign any claim from HPST without prior written consent of HPST.
 4. The Customer is not entitled to make any unilateral offsets, deductions or deferrals against HPST's claims without agreement with HPST, regardless of any ongoing disputes or asserted claims.
 5. HPST does not consent to the assignment of any Contract or any part thereof to a third party.

5.     Installation of Devices, Warranty, Training

 1. If the delivery of goods includes installation, it is carried out at the Customer's request, but no later than 30 days after delivery of the goods. The Customer is obliged to provide HPST with the necessary cooperation to install the goods. The warranty for Agilent Technologies devices and their accessories is 24 months from installation, the warranty for devices from other manufacturers is governed by the warranty rules of these manufacturers and may be specified during Contract negotiations. Unless otherwise stated, the warranty for third-party devices is normally 12 months from installation. Consumables and spare parts are warranted for 3 months after delivery. If the installation is not carried out within 30 days after delivery of the goods, the Customer may request a deferral - extension of the warranty - upon agreement with HPST sales staff. In the event of a delay in the installation caused by the Customer which was not justified in writing, the warranty period starts automatically on the day of delivery to the place of performance.
 2. The warranty does not cover defects in consumables and goods caused by improper use of the goods, in particular by improper connection of goods to other devices, use of unsuitable consumables on goods, inadequate maintenance of goods, modification of goods not approved by HPST or breach of warranty label etc.
 3. The warranty does not cover the suitability of the goods for a certain special use.
 4. HPST will only be liable under the warranty provided for the removal of a defect that renders the subject of performance unusable or its applicability is very limited due to the occurrence of a defect and which occurs as a result of defects in the material used or production error.
 5. The Customer is obliged to notify HPST of any defects within the warranty period and immediately after they have been discovered or when they could have been identified with due care. The Customer is obliged to hand over the claimed goods clean and harmless in terms of health safety. Health safety is declared by a decontamination form (available from HPST on request). Otherwise, HPST reserves the right not to accept the claimed goods. The Customer is informed about the result of the complaint no later than 2 weeks after receiving the subject of performance for complaint procedure. In case of necessary assessment of defects of goods by a producer, a complaint is usually resolved within 4 weeks.
 6. In the event of a defect in the goods reasonably claimed by the Customer, HPST will be entitled, at its discretion, to replace or repair the defective goods.
 7. In case of unjustified complaint (if the reported defect is not found or the defect is not covered by the warranty), the Customer is obliged to pay the costs incurred for transport and inspection or repair before the goods are returned.
 8. Part of the installation is to verify the functionality of the device and basic familiarization with operation (familiarization). The content of familiarization is governed by HPST syllabus, which is part of the installation protocol. Installation and familiarization with operation are confirmed by signatures of both parties to the Contract.
 9. If an external operator training is part of the delivery, it is delivered in the form of group training within the courses, which are announced by HPST during the year. The Customer may learn about the dates on the HPST website in the “Services/Training” section. The Customer registers the participant for the selected training using the web form available on the individual training website or on the website https://hpst.cz/registrace-na-skoleni-zavazna-prihlaska. Training pre-paid for within installation must be completed within 12 months of installation.

6.     Warranty and Post- warranty Servicing of Devices

 1. HPST provides post-warranty servicing of devices by trained service technicians based on Customer requirements. During the warranty period, defects are resolved in expedited manner when the defect removal is initiated at the latest within 48 hours of its reporting. Post-warranty warranty defects may be solved within Framework Service Contracts with HPST or in the form of individual Contracts (order and its approval). Service requests are received by the HPST Service Department using the web form on the page http://hpst.cz/servisni-pozadavek. If the form is temporarily out of service or the Customer does not have Internet access, the request may be reported by telephone at 725 631 863 and subsequently in writing by e-mail to servis@hpst.cz or by post addressed to HPST´s registered office. To speed up troubleshooting of Agilent Technologies products, the HPST Service Department uses the European Agilent Technologies Consulting Center and its expert database system. In certain cases, the defect may be solved by replacing the device or individual modules based on the producer´s recommendations.
 2. Post-warranty repairs are billed as material consumed during service intervention, time spent at the Customer and travel expenses according to the valid HPST price list.
 3. The method of removal of defects and subsequent procedure is always chosen by HPST. Service is provided in the Czech Republic/Slovakia.

7.     Service Contracts, Preventive Maintenance, Qualification Services

 1. HPST concludes framework service agreements with the Customer for both repairs during the term of the Contract, as well as for preventive maintenance and qualification services provided during this period (see Framework Contract for Provision of Service by HPST, s.r.o.). The Framework Service Contract defines how HPST Customers and HPST service cooperate in the provision and use of HPST service, including the sale of service parts and consumables as part of the service, and is available on request from HPST Sales and Service Departments.
 2. The prices of preventive maintenance and qualification services include transport, issue of protocols and qualification documents. Preventive maintenance and qualification services prices do not include material costs as well as repair costs related to maintenance of the identified defects. In this case, the repairs of defects are classified as special paid repairs based on an individual order.
 3. Qualification services evaluate the current state of the system based on performed tests and provide the user with information as to whether or not the system in question meets the required technical specifications. The qualification service does not replace repair or regular preventive maintenance recommended by the producer.
 4. Date of performance - in the case of a Service Contract service intervention is started within two days (48 hours) following defect reporting. In the case of preventive maintenance and qualification services, the activity is planned together with the Customer to meet the deadlines set by the Customer. The Customer submits requests for the date of qualification services to HPST at least 10 business days prior to the required date.
 5. HPST Service Department accepts orders for service on weekdays: Monday - Thursday, 8:30 am - 5:00 pm; Friday, 8:30 am - 3:00 pm.
 6. Customers report malfunctions or send requests for the date of qualification services using the web form on the page http://hpst.cz/servisni-pozadavek. If the form is temporarily out of service or the Customer does not have Internet access, the request may be reported by telephone at 725 631 863 and subsequently in writing by e-mail to servis@hpst.cz or by post to HPST´s registered office address.
 7. HPST is authorized to issue device certificates for audits and laboratory control bodies within regulated environment under SOP Agilent Technologies or other laboratory device manufacturers included in this Contract. Customer - responsible person according to Article II. 1 of Service Contract – receives the original certificate for the performed qualification service confirmed by the responsible or authorized representative of the Customer and HPST service technician, who performs the qualification service.
 8. A report on the performed service intervention, the so-called service order (SO) at the end of each service visit. The SO is issued and handed over to the person accepting the service activity either in paper form or is sent electronically (by e-mail).

8.    Bioinformatics Services

 1. The subject-matter of bioinformatics services is bioinformatics data analysis. The output of the service for the Customer is a data file containing relevant analytical information about the biological sample under investigation.
 2. The bioinformatics service is provided electronically through specialised information technologies. The Customer submits data for bioinformatics service processing electronically through a special web account assigned by HPST. As this is a service concluded by distance, the Customer agrees to start the performance before the expiry of the withdrawal period and acknowledges that this terminates their right to withdraw from the Contract. The resulting data files are transmitted to the Customer by saving them in the relevant section of the same Customer web account. The contractual obligation to deliver an output data file with analytical information is fulfilled by storing this data file in the Customer's web account. The Customer is trained by an HPST employee on how to operate the web account when it is set up. The Customer shall not provide its web account access data to any other entity or independent third party, except for its authorised employees, for whom it shall also take measures against misuse or further dissemination of the access data to unauthorised entities.
 3. In specially arranged cases, the Customer may physically deliver biological samples to HPST for bioinformatics services by a specialised courier or by their own transport, subject to specific legislation and HPST guidelines governing the preparation, transport and storage of such samples. In such case the sample is handed over to HPST to perform the bioinformatics service at the moment of handover by the person who performed the transport, unless the sample transport is performed directly by HPST. The output data file with analytical information is also in this case transmitted to the Customer in electronic form, as previously agreed. Submitted samples are not returned to the Customer and may be disposed of by HPST. The Customer is aware that even if the conditions of sample preparation, transport and storage are met, the sample may not be suitable for successful bioinformatics analysis or the bioinformatics analysis may fail for other reasons.
 4. Due to the special nature of the bioinformatics service, the Customer waives the right to compensation for any damages resulting from the failure to perform or faulty bioinformatics services and analysis. The Customer also waives any liability for any defects in the bioinformatics service. In the event of non-performance or faulty bioinformatics services and analysis, the Customer is entitled to a refund of a proportionate part of the price of the non-performed or faulty service; the Customer must notify HPST of the faulty service within one week of the delivery of the resulting data files, otherwise the Customer's right to a refund of a proportionate part of the price of the service is forfeited.
 5. Data or biological samples submitted by the Customer for bioinformatics service processing must be labelled in such a way that they cannot be confused and this labelling must be anonymised in such a way that the right to protection of personal data of the person whose data or samples are processed cannot be violated. HPST otherwise has the right to refuse to provide the bioinformatics service.
 6. Unless otherwise specifically agreed by the Parties, the Customer shall store the resulting analytical data of the bioinformation service from a special web account or otherwise taken from HPST on its own reliable data storage and ensure its archiving. This is without prejudice to HPST's right to retain this data for its own purposes.
 7. HPST is not responsible for the interpretation of the results of the bioinformatics service or for other conclusions (e.g. diagnostic conclusions, treatments, etc.) made on the basis of the analytical results of the bioinformatics service.
 8. HPST has the right to use the resulting analytical data from the bioinformatics service to modify and optimise analytical algorithms and procedures for the purpose of streamlining and optimising bioinformatics technologies and procedures. For this purpose, the Customer grants HPST unlimited consent to process the resulting analytical data from the bioinformatics service, including the processing of technical meta-analyses. The resulting analytical data may only be used for other purposes with the express consent of the Customer. The Customer has the right to use the resulting analytical data from the bioinformatics service without restriction.

9.     Penalties

 1. In the event of Customer's default with any payment, late interest at 0.05% of the amount due for each calendar day of delay, but no more than 5% of the total price, will be charged. The payment obligation is met by crediting the outstanding amount to the HPST account. In the event of a delay by HPST in the delivery of goods under the Contract, the Customer is entitled to charge HPST a contractual penalty of 0.05% for each day of delay, but no more than 5% of the total price of the undelivered goods.
 2. HPST is entitled to suspend the performance of its obligations under the Contract if the Customer is in default with any payment under the Contract or these Business Conditions and Terms until it is fully paid. HPST is not in delay if the Customer is in default with the payment of the amount due or with the fulfillment of any of its obligations under the Contract or these Business Conditions and Terms or with the provision of the necessary cooperation necessary to fulfill HPST's obligation.
 3. If the Customer is in default with payment of the price or part thereof, the Customer is obliged to allow HPST to exercise its ownership rights to the subject of performance, i.e. in particular to inform HPST where the subject of performance is located, allow HPST to access the subject of performance and collect it.
 4. All discounts on the price of goods, works or services are provided subject to compliance with the agreed maturity dates. If the Customer is in default with any monetary obligation, on first day of the default the Customer will lose any entitlement to all discounts on price of the subject of performance.
 5. If the Customer is in default with its partial payment obligation (installment), the entire remainder of the outstanding obligation (price of the subject of performance) becomes immediately payable.

10.  Force Majuere

 1. Neither party will be liable for failure to fulfill its contractual obligations as a result of Force Majeure. For the purposes of this Contract, Force Majeure means cases which are independent on the parties and the parties may not influence them. If Force Majeure lasts less than six (6) months, performance of obligations will be extended for the duration of Force Majeure. If Force Majeure lasts longer than six (6) months, it is necessary to resolve the situation by mutual agreement between the Customer and HPST.
 2. In the event of Force Majeure, HPST will promptly notify the Customer in writing of such condition and its cause, as well as of its termination. Unless otherwise stated in writing by the Customer, HPST will continue to fulfill its obligations under the Contract as long as it is reasonable and is obliged to seek all reasonable alternative means of performance of the Contract that are not prevented by a force majeure event.

11.  Other Rights and Obligations of the Parties

 1. Legal relations not governed by the Contract or these Business Conditions and Terms are governed by the provisions of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended.
 2. If the legal relation established by the Contract contains an international (foreign) element, the parties agree that this relationship is governed by Czech laws.

12.  Personal Data Processing

For details on personal data processing rules, see the Privacy section of the HPST website http://hpst.cz/ochrana-soukromi .

These Business Conditions and Terms are made in Czech and English languages, and in case of discrepancies between the two versions the Czech version will prevail.

In Prague 21st December 2022

RNDr. Karel Vranovský, CSc.
General manager HPST, s. r. o.

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru